સૂર એ નાસ

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

કુલ અઉઝુ બિ રબ્બિન્નાસિ

મલિકિન્નાસિ

ઈલાહિન્નાસી

મિન શર્રીલ વસ્વાસિલ ખન્નાસિ

વલ્લઝી યુ વસ્વિસુ ફી સુદૂરીન્નાસિ

મિનલ જીન્નતી વાન્નાસ

સૂર એ ફલક

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

કુલ અઉઝુ બિ રબ્બિલ ફલક

મિન શર્રી મા ખલક

વ મિન શર્રી ગાસિકિન ઈઝા વકબ

વ મિન શર્રીન નફફાસાતિ ફિલ ઉકદ

વ મિન શર્રી હાસિદિન ઈઝા હસદ

સૂરતુલ કાફિરૂન

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

કુલ યા અય્યુહલ કાફિરૂન

લા અઅ બુદુ મા તઅ બુદૂન

વ લા અન્તુમ આબિદૂન માઅ’બૂદ

વ લા અન આબિદૂમ મા અબત્તુમ

વ લા અન્તુમ આબિદૂન માઅ’બૂદ

લકુમ દીનુકુમ વલિ ય દીન

ફર્ઝ નમાઝ પછી પઢવાની દુવા

અલ્લાહુમ્મ અન્તસ્સલામ વ મિન્કસ્સલામ વ ઈલૈ-ક યર્જિઉસ્સલામ વ અદ ખિલ્ના દારસ્સલામ તબારકત રબ્બના વતઆ લયતા યા ઝલ જલાલે વલ ઇકરામ સમિઅના વઅતઅના ગુફરાન-ક રબ્બના વ વઈલૈક મસીર. બેરહમતે-ક યા અરહમર રાહેમીન.

દુઆએ માસૂરા

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

અલ્લા હુમ્મ ગફિરલી

વલે વાલેદય્યા

વલે ઉસ્તાઝી

વલે જમીઈલ મો’મેનીન

વલ મો’મેનાતે

વલ મુસ્લેમીન

વલ મુસ્લેમાતે

અલ અહ્યા એ મિન્નહુમ

વલ અમ્વાત

બે રહેમતેકા

યા અરહમર રાહેમીન.

દુરૂદે ઈબ્રાહીમ

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

અલ્લાહુમ્મા સલ્લે અલા મોહમ્મદિવ્વ અલા આલે મોહમ્મદિન કમા સલ્લયતા અલા ઈબ્રાહીમ વ અલા આલે ઈબ્રાહીમ ઇન્નાકા હમીદુમ મજીદ.

અલ્લા હુમ્મા બારિક અલા મોહમ્મદિવ વ અલા આલે મોહમ્મદિન કમા બારકતા અલા ઈબ્રાહીમ વ અલા આલે ઈબ્રાહીમ ઇન્નક હમીદુમ મજીદ.

અત્તહિય્યાત

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

અત્તહિય્યાતો લિલ્લાહે

વસ્સલાતો વત્તય્યેબાતો

અસ્સલામો અલયકા

અય્યો હન્નબીયો

વ રહમતુલ્લાહે

વ બરકતોહુ

અસ્સલામો અલયના

વ અલા એબા દીલ્લા હિસ્સાલેહીન

અશ્હદો અલ્લાઇલાહ ઇલ્લલ્લાહો

વ અશ્હદો અન્ના મોહમ્મદન

અબ્દૂહૂ વ રસૂલુહ.

સૂર એ ઇખ્લાસ – કુલ્લો વલ્લાહ

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

કુલ્હો વલ્લાહો અહદ,

અલ્લાહુસ્સમદ

લમ યલિદ

વ લમ યુલદ

વલમ ય

કુલ્લહૂ કુફૂવન અહદ

સૂર એ ફાતેહા – અલ્હમ્દો

બિસ્મિલ્લા હિર રહમા નિર્રહિમ

અલ્હમ્દો લિલ્લાહે રબ્બિલ આલમીન અર રહમા નિર રહીમ,

માલેકે યવમિદ્દીન,

ઇય્યા ક નઅબોદો વઇય્યાક નસ્તઇન,

એહદેનસ્સેરાતલ મુસત્કીમ સેરાતલ

લઝીના અનઅમ્તા

અલયહિમ ગયરિલ મગદૂબે

અલયહિમ વલદ-દવાલ્લીન…….આમીન